Program Konferencji / Conference Programme

 

baner_www

Konferencja organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa
Geograficznego – Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydentapatronat

Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Conference is organised as a part of the celebrations of the 100th Anniversary of the Polish
Geographical Society – the Polish Geography Year 2018 under the National Patronage

of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda in the Centenary of Independence

 

Kraków, 8-9 października / October 2018

Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs:
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał

Miejsce obrad / Venue:
Audytorium im. Prof. W. Danka (1 piętro) / The Prof. W. Danek Auditorium (1st floor)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2 / 2 Podchorążych St.

Rozpoczęcie / Beginning:
8 października / October, 10:00

 

Poniedziałek, 8 października 2018 r. / October 9th, 2018, Monday

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration of participants

10.00 Otwarcie Konferencji / Opening ceremony of the Conference

 Otwarcie obrad i powitanie uczestników przez przedstawicieli organizatorów / Opening and welcome address by representatives of the organizers – prof. dr hab. Zbigniew Zioło, dr Tomasz Rachwał

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Rector of Pedagogical University of Cracow – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dean of Faculty of Geography and Biology, Pedagogical University of Cracow – prof. UP dr hab. Grzegorz Formicki

Wystąpienia przedstawicieli współorganizatorów i partnerów konferencji
/ Voices of representatives of co-organisers and partners:

Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji, Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej / Director of Communication and Promotion Office, Ministry of Finance of Republic of Poland dr Łukasz Świerżewski

Dyrektor Fundacji „Edukacja dla Społeczeństwa” / Director of „Education for Society” Foundation – Paweł Pocheć

Dyrektor Regionalny Wydawnictwa Nowa Era / Regional Director of Nowa Era Publishing House
– Bogusław Wójtowicz

Wiceprezes Fundacji „Warszawski Instytutu Bankowości” / Vice President of the „Warsaw Institute of Banking” Foundation – Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu Fundacji PRO UNIVERSITATIS Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / President of  PRO UNIVERSITATIS Foundation of Pedagogical University of Cracow  – dr Ewa Radomska

Prezentacja Miasta Krakowa / Presentation of the City of Kraków

 

10.30 – 12.15 Sesja 1 / Session 1

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Problematyka badawcza przedsiębiorczości międzynarodowej w Polsce i na świecie: prekursorzy i aktualne kierunki badań / Overview of research in international entrepreneurship in Poland and beyond: precursors and current research directions

dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych w polskiej geografii / Research issues of the function of entrepreneurship in socio-economic development of spatial systems in Polish geography

prof. US dr hab. Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Przedsiębiorczość miejsca – zarys koncepcji / Entrepreneurial place – an outline of the concept

prof. UP dr hab. Wojciech Piontek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego w koncepcji gospodarki cyrkularnej / Factors of economic growth and development in the concept of circular economy

dr Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska, Polska), Startupy w Polsce i na świecie – kontekst badawczy / The research on startups – globally and in Poland

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych / Conditions for the development of entrepreneurship in spatial systems

Dyskusja / Discussion

12.15 – 12.45 Jubileuszowa przerwa kawowa / Jubilee coffee break

 

12.45 – 14.15 Sesja 2 / Session 2 

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Orientacja rynkowa samorządów terytorialnych jako funkcja przedsiębiorczości / Market orientation of territorial self-governments as a function of entreprepreneurship

mgr Magdalena Cybulska (Urząd Statystyczny w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Polska), Zmiany w poziomie przedsiębiorczości w województwie mazowieckim w latach 2014-2016 / Changes in the level of entrepreneurship in the Mazowieckie voivodship in the years 2014-2016

dr inż. Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Fablaby w Polsce i na świecie jako przykład wypełnienia niszy wśród potrzeb mieszkańców miast, stymulowania przedsiębiorczości społecznej i kreatywności / Fablabs in Poland and in the world as an example of meeting the needs of urban residents, stimulating social entrepreneurship and creativity

dr Izabela Czaja, dr Robert Śliwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), Reaktywacja kooperatyw. Przedsiębiorcze formy organizacyjne zagospodarowania przestrzeni / Reactivation of cooperatives. Entrepreneurial organisational forms of spatial management

dr Agnieszka Mrozińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), Skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne a zarządzanie strategiczne / Effectiveness of raising funds for EU projects and strategic management

Dyskusja / Discussion

14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa / Lunch

 

15.00 – 17.15 Sesja 3 / Session 3

prof. US dr hab. Igor Kavetskyy, dr Anna Czaplińska (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Kreowanie nowego wizerunku turystycznego jako przejaw przedsiębiorczości samorządów gmin nadmorskich / Creation of a new tourist image as a manifestation of entrepreneurship of self-governments of coastal communes

prof. UP dr hab. Michał Żemła, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Ewolucja Szczyrku jako ośrodka narciarskiego – droga od upadku do sukcesu i kluczowe czynniki o tym decydujące / Evolution of Szczyrk as a ski resort – a road from fall to raise and key success factors

dr Małgorzata Bajgier-Kowalska (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Polska), dr Mariola Tracz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Polska), Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie agroturystyki w polskich Karpatach / Barriers to entrepreneurship development on the example of agritourism in the Polish Carpathians

 dr Matylda Siwek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Magdalena Żmuda-Pałka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska), dr Magdalena Kwiek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)Dostosowanie ofert małopolskich biur podróży do nowych trendów w turystyce / Adjustment of Małopolska travel agencies’ offers to new trends in tourism

dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego wybranych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce i Niemczech / The valorisation and evaluation of the tourism and cultural of selected sections of the Way of St. Jakub in Poland and Germany

prof. UP dr hab. Peter Čuka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), PaedDr. Jiří Helešic (Slezská Univerzita, Karviná, Czechy), Geograficzne, społeczne i ekonomiczne czynniki rozwoju MTB (mountainbiking) w wybranych regionach Czech i Słowacji / Geographical, social and economic factors for the development of MTB in selected regions of the Czech Republic and Slovakia

dr Kamila Ziółkowska-Weiss (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Działalności polskich biur podróży w Greater Toronto Area / Activity of the Polish Travel Agencies in Greater Toronto Area

doc. dr Michajło Hamkało (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina), dr Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Łódzki), mgr Natalia Tomczewska-Popowycz (Uniwersytet Śląski, Polska), Niestabilność polityczna i turystyka. Uwarunkowania, relacje i konsekwencje / Political instability and tourism. Conditions, relations and consequences

Dyskusja / Discussion

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa / Coffee break

 

17.30 – 19.45 Sesja 4 / Session 4

prof. UP dr hab. Tomasz Bryndal, dr Sławomir Dorocki, dr Rafał Kroczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), dr Olga Pylypovych (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina), Zmiany pokrycia terenu w Karpatach Polskich na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie rozwoju lokalnego / Land cover changes in the Polish Carpathians at the turn of 20th and 21st centuries in the local development aspect

mgr Mateusz Suchodolski (MZS nr 4 w Krośnie, PSW w Jaśle, Polska), Bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w powiecie krośnieńskim i brzozowskim / Barriers to the development of local entrepreneurship in the poviat of Krosno and Brzozów

dr Justyna Chodkowska-Miszczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), Zakorzenienie przedsiębiorstw a rozwój obszarów wiejskich. Przykład biogazowni / Embeddedness of enterprises vs. rural development on the example of biogas plants

dr Wojciech Maciejewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Czy warto prowadzić własną działalność gospodarczą? – sukces obarczony ciężką pracą / Is it worth to run your own business? – success burdened with hard work

dr Magdalena Żmuda-Pałka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska), dr Matylda Siwek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Programy promujące zdrowy stylu życia w polskich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej / Programs promoting healthy lifestyle in Polish enterprises with particular emphasis on physical activity

dr Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Przedsiębiorczość w transporcie. Rola linii Y w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Entrepreneurship in transport. The role of the Y line in the development of entrepreneurship in Poland

mgr Rafał Bielecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Rozwój usług kurierskich w Polsce / The development of courier services in Poland

dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Ochrona konsumenta poprzez ustawowe limitowanie opłat kredytowych / Consumer protection by the statutory debt limits

Antoni Łabaj (Prezes Zarządu SmallGIS), Wystąpienie gościa specjalnego / Speech by special guest – OnGeo – geotechnologia dla przedsiębiorców i inwestorów

 

Dyskusja / Discussion

 

20.30    Uroczysta kolacja jubileuszowa Konferencji i Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości
– Restauracja Szara Gęś, Rynek Główny 17, Kraków,
Jubilee Conference and Convention of Entrepreneurship Teachers Gala Dinner
Szara Gęś, Restaurant, 17, Main Market Square,  Kraków
www.szarages.com

 

Wtorek, 10 października 2018 r. / October 10th, 2018, Tuesday

 

8.30 – 9.00      Rejestracja uczestników 11. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości
    Registration of participants of 11th Entrepreneurship Teachers’ Convention

 

9.00     Otwarcie 11. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości
              Opening of the 11th Entrepreneurship Teachers’ Convention

 

9.15 – 11.15 Sesja 5 / Session 5

dr Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska, Polska), Jak uczyć o startupach? Doświadczenia i propozycje form kształcenia Innowacyjnej Przedsiębiorczości / How to educate about startups? Best practices from Innovative Entrepreneurship courses

dr Łukasz Świerżewski, mgr Monika Wojciechowska (Ministerstwo Finansów, Polska), Działania Ministerstwa Finansów na rzecz wspierania edukacji finansowej w szkołach / Actions of the Ministry of Finance to support financial education in school

mgr Waldemar Zbytek (Fundacja „Warszawski Instytut Bankowości”), EduAktywni – Przedsiębiorczość dla każdego. Ponadczasowość idei / EduActive – Enterpreneurship for everyone. A timeless idea

mgr Alina Bączar-Bednorz, mgr Aneta Dąbrowska (Fundacja GPW, Polska), Projekty edukacyjne Fundacji GPW dla nauczycieli przedsiębiorczości i młodzieży szkolnej / Educational projects of GPW Foundation for Entrepreneurship teachers and school students

mgr Wojciech Pitura, mgr Elżbieta Szczepaniak (Revas, Polska), Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych w edukacji w zakresie przedsiębiorczości / Using industry business simulations in entrepreneurship education

mgr Adam Jończyk (XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Polska), Prezentacja narzędzi dydaktycznych – komputerowej gry edukacyjnej oraz Podręcznika Dobrych Praktyk, opracowywanych podczas realizacji projektu Erasmus+ „Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk w zrestrukturyzowanej przestrzeni” / A Presentation of Educational Tools – a computer game and the „Book of Good Practices” Being Developed as Part of the Erasmus+ Project „My Microregion in Macro-Europe. A Young European in Restructured Space”

dr Mateusz Szast (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska) Socjologia biznesu i zarządzania – o nowej specjalizacji realizowanej w ramach studiów socjologicznych II stopnia w Instytucie Filozofii i Socjologii UP / Sociology of business and management –  about a new specialisation carried out as part of sociological master studies at the Institute of Philosophy and Sociology of PUC

dr Ewelina Sobocha (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, Polska), dr Małgorzata Pietrzak (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną / Social competences and the possibilities of professional activation on the open labour market of people with intellectual disabilities

Michael Gameli Dziwornu, MA (University of Milan-Bicocca, Italy), dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w Ghanie / Entrepreneurship education in Ghana

Dyskusja / Discussion

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa / Coffee break

11.45 – 14.00 Sesja 6 / Session 6

dr Małgorzata Rembiasz, dr Paulina Siemieniak (Politechnika Poznańska, Polska), Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej / Business knowledge as a factor shaping entrepreneurial attitudes of students of a technical University

prof. US dr hab. Paweł Czapliński, dr Barbara Osóch (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej. Szczecin International School – studium przypadku / The statehood as a determinant of entrepreneurial intentions of high school youth. Szczecin International School – case study

dr Wioletta Kilar, dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Zmiany w celach i treściach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich w warunkach reformy programowej w Polsce / Changes in the objectives and content of entrepreneurship education in secondary schools in the context of the curriculum reform in Poland

dr Agnieszka Świętek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Miejsce podstaw przedsiębiorczości w zreformowanej szkole średniej i jego korelacje z innymi przedmiotami szkolnymi / The place of Entrepreneurship in a reformed secondary school and its correlations with other school subjects

prof. UP dr hab. Wiktor Osuch, dr Agnieszka Świętek, mgr Piotr Kondraciuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Ocena przedmiotu podstawy przedsiębiorczości wśród uczniów i absolwentów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych / Evaluation of the subject of entrepreneurship foundations among students and graduates of Małopolska high schools

mgr Monika Borgiasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży: ujęcia teoretyczne i zarys empiryczny / Entrepreneurial attitudes among young people: theoretical approaches and an empirical outline

mgr Alina Błaszczyk (XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Łodzi, Polska), Znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości / The importance of entrepreneurial education

dr Monika Borowiec-Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska), Skazani na sukces? – refleksja na temat współczesnych zagrożeń związanych z edukacją w zakresie przedsiębiorczości w świetle etyki chrześcijańskiej / Condemned to success? – reflection on contemporary threats related to entrepreneurship education in the light of Christian ethics

 

14.00 – 14.30 Dyskusja podsumowująca na temat współczesnych wyzwań edukacji w zakresie przedsiębiorczości i zakończenie Konferencji / Final discussion on entrepreneurship education challenges and closing ceremony of the Conference

14.30 – 15.00 Obiad / Lunch

 

15.00 – 17.00 Warsztaty dla nauczycieli / Workshop for teachers*

 • Fundacja „Warszawski Instytut Bankowości” / „Warsaw Institute of Banking” Foundation
  – mgr Waldemar Zbytek, mgr inż. Zygmunt Kawecki

  EduAktywni – Przedsiębiorczość dla każdego. Doświadczenia i nowe pomysły nauczania przedsiębiorczości / EduAktywni – Entrepreneurship for everyone, Experiences and new ideas of entrepreneurship education
  sala 532, V p.
 • Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe / Business Simulation Games
  – mgr Wojciech Pitura, mgr Elżbieta Szczepaniak
  Uczeń i startup / Student and startup
  sala 431, IV p. 
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
  – dr Tomasz Rachwał, dr Wioletta Kilar
  Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w warunkach nowej podstawy programowej / Developing entrepreneurial attitudes in the conditions of the new core curriculum
  Audytorium im. Prof. W. Danka, I p.

 

 

Programy poprzednich Konferencji wraz ze streszczeniami wystąpień znajdują się w zakładce POPRZEDNIE KONFERENCJE.