Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzenne
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Department of Entrepreneurship and Spatial Management
Institute of Geography
Pedagogical University of Cracow

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Industrial Geography Commission of Polish Geographical Society
Wydawnictwo „Nowa Era” / „Nowa Era” Publishing House
Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” / „Edukacja dla Społeczeństwa” Foundation

zapraszają na / invite to

info

Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs

prof. dr hab. Zbigniew Zioło
dr Tomasz Rachwał

Miejsce obrad / Venue
Audytorium im. Prof. W. Danka / The Prof. W. Danek Auditorium
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2 (1 piętro) / 2 Podchorążych St. (1st floor)