Cele Konferencji

Celem 15. Jubileuszowej Konferencji będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, kształtowaniu rynku pracy, a także postaw przedsiębiorczych człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla przedsiębiorczości, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. Obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia problematyki badawczej funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. W stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego zostanie podjęta próba zarysowania rozwoju tej problematyki w polskiej geografii.

11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Zmierzać się będzie do odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i ekonomicznym. Jesteśmy otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. W drugiej części Zjazdu planuje się dyskusję specjalną na temat miejsca przedsiębiorczości w nowym systemie oświaty. Ponadto przewidziane są także specjalne warsztaty dla nauczycieli.