Cele Konferencji

Celem 16. Konferencji Naukowej będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, kształtowaniu rynku pracy, a także postaw przedsiębiorczych człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. W 2019 r. obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia roli edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

Konferencja będzie tradycyjnie połączona z 12. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, który poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Zmierzać się będzie do odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznymi ekonomicznym. Jesteśmy otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
W drugiej części Zjazdu planuje się dyskusję specjalną na temat miejsca przedsiębiorczości w systemie oświaty w warunkach jego reformy w Polsce. Ponadto przewidziane są także specjalne warsztaty dla nauczycieli.